N E W  A R R I V A L S

Nickel Brass Handle 

18g003 /¥22,000-

Brass Handle Pair

18g004 /¥59,000-

Brass Handle

18g005 /¥25,000-

Rose Brass Handle 

18g001 /¥18,000-

Rose Brass Handle 

18g002 /¥18,000-

Brass Handle Pair

18d001 / ¥59,000-

Brass Handle Pair

18d026 / ¥46,000-

Brass Door Push Plate

18d016 / ¥10,000-

Bronze Door Knob 

18d008 / ¥36,000-

Brass Door Knob

18d014 / ¥17,000-

Brass&Pottery Lever Handle

18d007 / ¥36,000-

Knight case

18g006 / ¥18,000-

Brass Hanger Stand

18g007 / ¥15,000-

Brass Hook 

18d018 / ¥9,000-(each)

Brass Hook 

18d019 / ¥8,000-(each)

Brass Towel Hanger Rack 

18d024 / ¥23,000-